Tuesday, June 20, 2017

Зафіксуйте ставку своєї іпотеки

Після майже семи років без збільшення відсоткових ставок, Банк Канади, здається, нарешті готовий зробити такий крок. Старший заступник губернатора Банку Канади Керолін Уілкінс нещодавно виголосила "яструбину" промову, де вона використовала більш різкі, ніж зазвичай, слова про майбутнє підвищення ставки: "Оскільки ріст продовжується ... Правління Банку буде оцінювати, чи нинішнє значне монетарне стимулювання все ще потрібне".

Але що це означає для канадських домогосподарств, які потопають у боргах? Статистичне управління Канади нещодавно повідомило, що співвідношення боргів до особистх наявних доходів зменшилося з 167,2% у попередньому кварталі до 166,9% у цьому кварталі. Цей спад є досить незначним і не пом'якшує ситуацію з боргами.

Серйозність боргової проблеми стане ще більш яскравою, якщо врахувати той факт, що 66% цих боргів (або близько 1,3 трильйона дол.) складають іпотечні кредити. Після виступу Керолін Уілкінс канадські газети рясніли заголовками типу "Канадські ставки іпотечних кредитів можуть почати зростати у липні" та "Зафіксуйте ставку іпотеки, якщо не зможете витримати підвищення відсотків". На нинішньому етапі відсоткового циклу цю пораду можна вважати правильною.

Українська Кредитова Спілка Лимитед

Lock in your mortgageAfter almost seven years without an interest rates increase, it appears as though the Bank of Canada is finally ready to make a move. The Bank of Canada’s senior deputy governor Carolyn Wilkins has recently given a “hawkish” speech, where she used stronger than usual language about a future interest rate rise: “As growth continues … (the Bank’s) governing council will be assessing whether all the considerable monetary policy stimulus presently in place is still required.”

But what does that mean for Canadian households which are basically drowning in debt? Statistics Canada has just reported that the ratio of household credit market debt to personal disposable income declined from 167.2% in the previous quarter to 166.9% in this quarter. This decline is quite insignificant and doesn’t alleviate the debt burden situation.
The gravity of the debt problem becomes even more vivid if one considers the fact that 66% of that pile (or about C$1.3 trillion) is mortgages. After Carolyn Wilkins’ speech, Canadian newspapers were flashing headlines like “Canadian Mortgage Rates Could Start Rising 'As Soon As July'” and “Lock in your mortgage if you can’t take the rate-hike heat”. This might be sound advice at this point in the credit cycle.
Ukrainian Credit Union Limited

Tuesday, June 13, 2017

Підняття пенсійного віку, борги та інші речі, які хвилюють старших людей у Канаді

Щороку різні інвестиційні фірми проводять дослідження на різні інвестиційні теми, і от, одне з недавніх досліджень принесло цікаві результати про канадців, які збираються, або вже вийшли на пенсію. Результати цього дослідження за 2017 рік можуть бути корисними для всіх з точки зору сімейного фінансового планування.
По-перше, виявляється, що велика частка нинішніх пенсіонерів (близько 45%) вийшли на пенсію достроково (у віці до 60 років). Близько 50% людей в цій категорії пішли на пенсію через зміни на роботі або з медичних причин. Проте, багато хто з них зробив це, тому що був фінансово готовим (близько 15%) або хотів займатись чимось іншим (близько 14%).
У той же час, ті, хто зараз лише готується до пенсії, в переважній більшості випадків планують вийти на пенсію у віці 65 років (близько 42%) і пізніше (21%). Це, ймовірно, є наслідком нинішнього обговорення підняття офіційного пенсійного віку до 67 років. Або ж це може свідчити про погіршення фінансового стану домогосподарств, а, можливо, про погіршення очікувань щодо майбутнього фінансового стану. У будь-якій з цих двох ситуаціій можна порекомендувати звернутися по професійну консультацію з фінансових питань.
Одним з основних факторів, що впливають на добробут пенсіонерів, є борги. Дослідження показало, що 28% канадських пенсіонерів продовжують сплачувати іпотечні кредити на пенсії. У доповіді наголошується, що іпотечні борги, вкупі з витратами, пов'язаними з обслуговуванням домоволодіння, можуть істотно вплинути на фінансовий стан пенсіонерів. Цей фактор набуває тим більшого значення в Канаді, що зростання заборгованості населення останнім часом прискорилось: загальні борги домогосподарств, в тому числі споживчі кредити, іпотечні і не іпотечні кредити, станом на кінець 2016 року перевищили $ 2,0 трлн, або 167% сімейних доходів за четвертий квартал. Українська Кредитова Спілка Лимитед

Higher retirement age, debts and other things that bother Canadian seniorsEvery year, a variety of investment firms provide surveys on a variety of investment topics, and one in particular focused on Canadians who are near, or already in, retirement as to how they approach this next stage of their lives. The 2017 investment survey brought some interesting result that should be useful for everyone to take note of in terms of household financial planning.
First, it appears that a large part of currently retired people (about 45%) took early retirement (before the age of 60). About 50% of people in this category retired due to job changes or for medical reasons.  Yet, a good portion of them also took early retirement because they were financially ready (around 15%) or wanted to pursue their other interests outside of work (around 14%).
At the same time, those who are not yet retired but are close to retiring now are overwhelmingly planning to retire at the age of 65 (about 42%) and older (21%). This, probably, speaks to the changes in Canadian pension rules extending the official retirement age to 67, which are being discussed currently. Or it may speak to the worsening financial conditions of households, or poorer expectations about future personal levels of wealth. People, who find themselves in either of these two categories should seek professional financial advice.
One of the major factors which affect the well-being of retirees is debt. The survey showed that 28% of Canadian retirees carry a mortgage on their principal property into retirement. The survey report notes that mortgage debt, coupled with the costs associated with home ownership, can significantly affect one’s retirement plan and limit one’s choices in retirement. This factor is becoming increasingly important in Canada where the growth of household debt has recently spiked: total household debt, including consumer credit, mortgage and non-mortgage loans, as of late 2016 exceeded $2.0 trillion or 167% of household adjusted disposable income in the fourth quarter.
Ukrainian Credit Union Limited